NKF og BÆREKRAFTVEDTAKET høsten 2019 – en statusoppdatering ved oppstart 2020

Etter at NKF-styret i sitt møte 3. juni 2019, som en direkte respons på et brev fra de seks skolene på Distriktsmøtet i Sørøst 3. påskedag, vedtok å ta initiativ til et felles klimaseminar for alle folkehøgskolestyrene og Folkehøgskolerådet straks høsten 2019 var i gang, har «klimasnøballen» rullet seg stor og sterk i folkehøgskolen.

Våre venner i Folkehøgskoleforbundet hadde på sitt landsmøte på Skogn i slutten av mai drøftet hva som skulle til for at FHF kunne gå i front for det grønne skiftet. På den måten kunne man si tiden var moden for et bredt engasjement i skoleslaget for denne mest brennbare saken i vår tid.

Når så NKF-landsmøtet på Valdres gikk av stabelen i begynnelsen av juni, var det duket for en debatt som i hovedsak gikk rundt hvordan våre skoler kunne komme i et mer bærekraftig spor, der for eksempel en reduksjon av vårt klimagassutslipp var sentralt.

Landsmøtet 2019 vedtok nytt idé- og prinsipprogram for perioden 2019 – 2023. Der sies følgende om vårt engasjement i klima- og bærekraftspørsmålene:

  • NKF vil arbeide for at både de ansatte og elevene skal forstå viktigheten av å ta vare på miljøet og bidra til en bærekraftig ressursforvaltning.
  • NKF legger vekt på det lokale og globale perspektivet med bærekraft, solidaritet, rettferdig fordeling og aktiv deltakelse i samfunnet.
  • NKF skal arbeide for en bærekraftig utvikling i folkehøgskolen og i samfunnet ellers.
  • NKF skal være med å fronte arbeidet for klima … ved å … være en pådriver til at Norges forpliktelser på klimafeltet overholdes og ellers støtte tiltak som bidrar til reduserte klimautslipp.
  • NKF skal bidra til synliggjøring av og oppslutning til FNs 17 bærekraftmål.

I slutten av september fattet NKF-styret likelydende vedtak som de tre andre styrene (IKF, FHF og IF) allerede hadde fattet, og som Folkehøgskolerådet kom til å fatte 9. oktober, – om økt innsats:

  • For å nå FNs 17 bærekraftmål
  • For å stoppe klimaendringer
  • For utdanning for bærekraftig utvikling,

Dette vedtaket har utover høsten fått navnet Bærekraftvedtaket.

NKF tar mål av seg å være en våken samfunnsaktør og står i nært samarbeid med de andre organisasjonene og folkehøgskoleorganisasjonene og Folkehøgskolerådet om oppfølgingen av Bærekraftvedtaket. En ressursgruppe, bestående av Brita Phuti (internasjonal sekretær i FHSR), Øyvind Krabberød (FHF) og Gunnar Birkeland (NKF) har fått et særlig ansvar for å se til at oppfølgingen av Bærekraftvedtaket finner en vei som står i forhold til ambisjonene i vedtaket.

Også på FHS-kontoret i Øvre Vollgate pågår samtaler de daglige lederne imellom, som har som målsetting å identifisere tiltak på huset som er i tråd med Bærekraftvedtaket. Selve vedtaket, med alle styreledernes signaturer, er innrammet og ble avduket ved en lunsj like før jul. Bærekraftvedtaket henger nå og lyser midt imot alle som kommer inn i kontoret i Øvre Vollgate, – det være seg ansatte eller gjester. Dette er vi stolte av!

  1. – 6. februar arrangerer NKF, sammen med FHF og FHSR, et selvevalueringskurs, der tema blir hvordan oppfølging av Bærekraftvedtaket kan komme til uttrykk i dette viktige arbeidet rundt skolens læringsprogram og strategiske tenkning. Så ligger det i kortene at NKF-landsmøtet på Risøy 2. – 5. juni har et klart avtrykk av engasjementet for bærekraft og klima.