Ulike typer medlemskap

Innhald:

Rettigheter og plikter

Som medlem i NKF er du med i en organisasjon som tenker på deg og rettighetene dine.

Dette er noen av dine viktigste rettigheter og plikter som medlem:

Medlemmer i NKF har rett til:

  • å få bistand i saker som er knyttet til stilling og/eller lønns- og arbeidsvilkår
  • å delta i medlemsmøter og ellers være til stede på organisasjonens årsmøte
  • å motta medlemsblad og annen informasjon
  • å kjøpe eller benytte seg av forsikringer og andre medlemstilbud

Med rettigheter følger det også plikter:

  • å rette seg etter vedtektene og vedtak som er fattet med hjemmel i vedtektene
  • å betale kontingent, vanligvis ved lønnstrekk
  • å melde fra til organisasjonen om endring av navn, adresse, arbeidssted, stilling og permisjon.

Vanleg medlemskap

Innmeldingsskjemaendring og utmelding skal skje skriftlig.

Skjemaet skal sendest til NKF med kopi til lokallagsleder og lønningsansvarlig ved skolen.

  1. Innmelding: Ved innmelding gjelder medlemskap fra den 1. i måneden.
  2. Utmelding: En person er medlem til skriftlig utmelding skjer. Melding om dette må skje før medlemskapet blir avsluttet. Utmelding kan bare skje per den siste dato i hver måned.
  3. Endringsmeldinger: Medlemmer som begynner på en annen folkehøgskole, skal sende endringsmelding, slik at de kan bli registrert under riktig lokallag. Adresseendring og endring i stillingstype skal også meldes.

Innbetaling av kontingent
Skolen betaler kontingenten samlet for alle medlemmer i lokallaget. NKF-sekretariatet sender skolene, ved skolesekretæren, retningslinjer for kontingentinnbetaling.

Innbetalinga følger de samme terminene som for skattetrekk og arbeidsgiver.

Medlemmer med permisjon fra sin stilling

For de aller fleste vil det være naturlig å opprettholde medlemskapet i permisjonstida. Grunnlaget for beregningen av kontingenten er lønn og eventuelle alderstillegg som blir utbetalt under studiepermisjonen. Minimumskontingent er 500 kroner per. år (skoleår).

Skolesekretæren informerer NKF om medlemmer som er i permisjon uten lønn/alderstillegg, og om eventuell ny adresse for disse. NKF sender så kontingentkravet på minimumskontingent direkte til medlemmene.

Når et medlem i permisjonstida har en annen arbeidsgivar enn folkehøgskolen, må lokallagsleder/skolesekretær snarest mulig melde fra til NKF slik at arbeidsgivaren kan kontaktes om å trekke foreningskontingent.

Pensjonistmedlemmer

Inn- og utmelding skjer ved direkte kontakt til NKF eller til NKF gjennom lokallaget som så informerer NKF sentralt.
NKF sentralt sender faktura for kontingentbetaling direkte til medlemmet.
Kontingenten er et fast beløp per år, for tida 400 kroner.
De som melder seg inn i løpet av 1. halvår, betaler full årskontingent.
De som melder seg inn i løpet av 2. halvår, betaler halv årskontingent.
Medlemskapet følger skoleåret.

Pensjonistmedlemmer beholder forsikringsordningene basert på medlemsfordeler knyttet til NKF-medlemskapet, og de kan og tegne nye forsikringer på samme vilkår.

Grunnforsikringen har to element; livsforsikring (dødsrisiko) for medlemmet og familieulykkesforsikring for medlemmet, ektefelle/samboer og barn (medisinsk invaliditet pga ulykke). Les mer om forsikringen

De mottar bladet Steg og har tale- og stemmerett på årsmøtet.

Støttemedlemmer

Inn- og utmelding skjer ved kontakt direkte til NKF eller til NKF gjennom lokallaget som så informerer NKF sentralt. NKF sentralt sender faktura for kontingentbetaling direkte til medlemmet.

Kontingenten er et fast beløp pr. år, for tiden 300 kroner.
De som melder seg inn i løpet av 1. halvår, betaler full årskontingent.
De som melder seg inn i løpet av 2. halvår, betaler halv årskontingent.
Medlemskapet følger skoleåret.

Støttemedlemmer kan benytte de kollektive forsikringsordningene for medlemmer. De mottar også bladet Steg.

En kan ikke være støttemedlem samtidig som en er tilsett i folkehøgskolen. Unntak fra dette er tilsette som har hovedmedlemskap i en annen fagorganisasjon.