Organisasjon

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) er ein organisasjon for nåværende og tidligare tilsette i folkehøgskolen. Organisasjonen er både fagforening med spesielle forutsetningar for å arbeide med lønns- og arbeidsvilkår i folkehøgskolen og ein idéorganisasjonen som arbeider for å styrkje og levendegjere skoleslaget og visjonen om ein kristen folkehøgskole.

NKF og Folkehøgskoleforbundet (FHF) har inngått en samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet.
Samarbeidsavtale-fhf-nkf-utdanningsforbundet
Informasjonsskriv om samarbeidsavtalen mellom Utdanningsforbundet, Folkehøgskoleforbundet og NKF

§ 1 Føremål
Føremålet for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) er å styrkja og forma ut den kristne folkehøgskolerørsla med forankring i evangelisk kristen vedkjenning.

§ 2 Arbeidsområde

  • Halda ved lag ein pedagogisk og ideologisk debatt, og gjera den kristne folkehøgskolerørsla kjent.
  • Hjelpa medlemmene til større dugleik i tenesta.
  • Arbeida for gode løns- og arbeidsvilkår for medlemmene.
  • Skolepolitisk arbeid, med sikte på gode rammevilkår for skoleslaget og dei einskilde skolane.

Vedtekter

Prinsipprogram og handlingsplan
NKF har et prinsipprogram og en handlingsplan som blir vedtatt av medlemmene i NKF på landsmøtet. Hovedsatsningsområdet for NKF i denne perioden er økt satsning på kompetanseheving av medlemmene. Her er hele prinsipprogrammet.

Ide- og prinsipprogram 2019 – 2023
Handlingsplan 2019-20
Lønnspolitisk dokument for NKF

Organisasjonsoppbygging
Organisasjonskart

Årsmøtet blir arrangert som ein del av NKF sitt årlege landsmøte.
Årsmøtet vel leiar og styre etter nærare reglar. Årsmøtet blir til vanleg halde i mai/juni kvart år.

Medlemmer som er på heile landsmøtet får dekket reiseutgifter ut over et bestemt beløp.

Lokallag
Lokallaget av NKF består av medlemmene i NKF ved den einskilde skole.
Oppgåvene til lokallaget er i hovudsak knytt til desse arbeidsområda:

  1. Fremje forslag overfor styret i NKF om løns- og arbeidsvilkår for medlemmene
  2. Utøve den medavgjerdsretten som dei tilsette har etter lover og hovudavtalen på Virkeområdet
  3. Arbeide med saker av pedagogisk og ideologisk karakter i samsvar med lover, vedtekter og prinsipprogram
  4. Gjennomføring av lokale forhandlingar på skolen

Vedtekter for lokallaget av NKF 

Rektor si rolle i lokallaget
Rektorar som er medlemmer i NKF, blir tilslutta ein eigen rektorseksjon. Rektorseksjonen skal ivareta ein del av dei funksjonane lokallaget/lokal tillitsvald har for andre medlemsgrupper.

Som normalordning bør rektor ikkje delta i lokallaget sine møter, og slett ikkje ved behandling av saker rektor seinare vert involvert i, i partsrolla som arbeidsgjevar. Det bør likevel leggjast opp til at rektor kan delta i saker av for eksempel ideologisk og skolepolitisk karakter.

Rektor kan ikkje være lokallagsleiar. Rektors stedfortreder (ofte inspektøren) bør da heller ikkje være lokallagsleiar.

Styret i NKF
Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, valgt på årsmøtet i mai/juni.
Styret leder NKF sitt arbeid i samsvar med vedtekter, prinsipprogram, handlingsplan og andre vedtak gjort på årsmøtet.
Oversikt over styret

Sekretariatet i NKF
Sekretariatet ivaretar de daglige rutinemessige arbeidsoppgaver NKF har og arbeider med spesielle prosjekter/planer vedtatt av styret. NKF har sekretariat i samarbeid med IKF. De fleste medarbeiderne utfører oppgaver for begge organisasjonene.
Oversikt over ansatte.

Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 OSLO
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13, 0158 OSLO
Sentralbord/tlf .: 22 47 43 00
E-post: nkf@ikf.no

Råd og utvalg i NKF
Skoleutviklingsutvalget
Redaksjonsråd for «Kristen Folkehøgskole»
Folkehøgskolerådet
Økonomiutvalget
Internasjonalt utvalg
Oversikt over medlemmer i råd og utvalg.