Stipend

Innhald:

Stipend til de tilsette i folkehøgskolen

Stipendfond for medlemmer i NKF

Fondet gir stipend til tilsette ved de kristne folkehøgskolene som er medlem av NKF, og tilsette i organisasjonen. Ved tildeling av stipend blir kurs og studiereiser prioritert. Elektronisk søknadsskjema benyttes.

Søknadsfrist 1. februar hvert år.

Stipendregler

 1. Fondet gir stipend til NKF-medlemmer til kurs og studiereiser som bidrar til inspirasjon og utvikling som medarbeider i folkehøgskolen.
 2. Stipend kan gis til medlemmer i NKF og til ansatte i organisasjonen. Støttemedlemmer og veteranmedlemmer kan ikke søke. Medlemmer som har mottatt stipend kan ikke bli tildelt nytt stipend før tidligst etter tre år. Hvis det er mange søkere, vil de som ikke tidligere er tildelt stipend, bli prioritert.
 3. Styret i NKF tildeler stipend etter en samlet vurdering av søknadenes innhold, kostnadene ved reisen/kurset, søkertallet og fondets avkastning.
 4. Stipend gis ikke til reiser sammen med elever.
 5. Stipendet er ikke ment å delfinansiere tjenestereiser for skolen.
 6. Stipendet vil normalt bare dekke deler av kostnadene. Det skal tas hensyn til om søkeren mottar stipend/støtte fra annet hold.
 7. Stipend lyses ut en gang i året, med frist 1. februar. Søknad om stipend skal fortrinnsvis sendes på elektronisk søknadsskjema.
 8. Melding om stipendtildeling sendes februar/mars. Stipendiater kan be om å få utbetalt halvparten av beløpet når dette skal benyttes. Den andre halvparten utbetales når rapporten er mottatt (se pkt. 9).
 9. Kurset/studiereisen skal normalt gjennomføres innen ett år fra tildeling av stipend.
 10. Stipend medfører rapportplikt. Rapporten skal foreligge innen to måneder etter kurset/studiereisen.

Vedtatt av styret i NKF, 21.-22. september 2015

Søknadsskjema

Fondet for folkehøgskolen

Styret for fondet er Folkehøgskolerådet. Rentene av fondskapitalen kan styret dela ut til desse føremåla:

 • Til studiar, utgreiingsarbeid og forsøk som kjem heile skoleslaget til gode.
 • Til prisoppgåver som har interesse for folkehøgskolen.
 • Til andre føremål til gagn for folkehøgskolen, men ikkje til vanlege reise- eller studiestipend til einskilde rektorar eller lærarar.
Søknadsfrist er 1. november kvart år.
Statuttar:.
 1. Fondet er skipa av den kapitalen som Vikarkassa til folkehøgskolen hadde til overs etter avviklinga (Opphavleg sum: kr. 281 094,00.)
 2. Styret for fondet er Folkehøgskolerådet. Leiaren i Folkehøgskolerådet er leiar i styret. Folkehøgskolerådet står for rekneskapet og sekretær i Rådet er sekretær og saksforebuar for styret.
 3. Fondskapitalen kan ikkje rørast. Fondskapitalen skal plasserast slik at renteinntektene blir størst mogeleg, men med god trygd for kapitalen. Rentene for eit år kan delast ut neste år, men elles skal rentene leggjast til kapitalen.
 4. Rentene av fondskapitalen kan styret dele ut til desse føremåla:
  – Til studiar, utgreiingsarbeid og forsøk som kjem heile skoleslaget til gode.
  – Til trykking og/eller distribusjon av oppgåver om folkehøgskolen
  – Til prisoppgåver som har interesse for folkehøgskolen.
  – Til andre føremål som kjem skoleslaget til gode, men ikkje til vanlege reise- og – studiestipend.
 5. Styret for fondet skal ha rapport frå dei som har fått stipend om korleis arbeidet/ prosjektet er utført.
 6. Styret sender årsmelding til Kyrkje-, utdannings- og forskningsdepartementet, Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag.
 7. Styret for fondet er ansvarleg for forsvarleg revisjon av rekneskapen.
 8. Fondsmidlane blir utlyste ein gong kvart år med søknadsfrist 1. november.
 9. Endring i desse statuttane kan berre gjerast etter vedtak på årsmøta i Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag.

Statens reisestipend for tilsette på folkehøgskolane

Folkehøgskolerådet administrerer utdelinga av reisestipend for lærarar. Utlysinga av stipendet vert gjort kjent for skolane i eige brev kvart år, med opplysningar om søknadsfrist, vilkår for tildeling og gjeldande satsar.

Søknaden skal skrivast på eige skjema som vert sendt skolane saman med utlysinga.

HUK-fondet i Virke

Ansatte på folkehøgskoler, som er innmeldt i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, kan søke om stipend fra HUK-fondet i Virke.

Dekking av reiseutgifter til landsmøtet i NKF

Ved avvikling av det tidlegare landsmøtefondet gjorde årsmøtet vedtak om at det kvart år skal settast av pengar på NKF sitt budsjett til delvis dekking av reiseutgifter til landsmøtet for medlemmane. Nærare reglar for utbetaling av reisetilskott blir sendt ut saman med innbyding til landsmøtet.

NKFs stipend for forskning og studier

Årsmøtet i NKF 2011 opprettet et nytt stipend for forskning og studier innenfor kjerneområder for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og de kristne folkehøgskolene: Allmenndanning innenfor en kristen virkelighetsforståelse i et pluralistisk og flerreligiøst samfunn. Ungdom, kultur, tro og trosformidling.

Stipendet er åpent for søkere både i og utenfor de kristne folkehøgskolene.

Retningslinjer:

1. Hensikten er å stimulere og gi støtte til forskning, studier og annet arbeid med temaer som er relevante for NKF’s og de kristne folkehøgskolenes arbeid. Temaene skal være innenfor kjerneområder for NKF: Folkehøgskolepedagogikk og allmenndanning innenfor en kristen virkelighetsforståelse i et pluralistisk og flerreligiøst samfunn. Ungdom, kultur, tro og trosformidling.

2. Søknader vil bli vurdert etter disse kriteriene:

 • kvalitet i prosjektpresentasjonen
 • realistisk plan for gjennomføring
 • kreativitet og nye ideer
 • fremmer NKFs og de kristne folkehøgskolenes verdier og målsetting.

3. Det stilles ikke krav til et bestemt akademisk nivå. Søkere må være innstilt på å presentere resultatet gjennom publisering, arrangement eller på annen relevant måte, i samarbeid med NKF.

4. Stipendet lyses ut en gang i året.

5. Stipendbeløpet skal være på minimum kr 50 000. En kan søke på hele summen eller deler av den. NKF avgjør om hele beløpet skal gis til ett prosjekt eller deles på flere mindre prosjekter.

6. Stipend tildeles av NKFs styre etter innstilling fra en komité styret har oppnevnt. Komiteen kan ha medlemmer fra NKF og fra eksterne fagmiljøer.

 

Stipend for elevar

Olav og Gunda Ingvaldstads legat

Stipend til ubemidla ungdom mellom 16 og 25 år som er elev på ein kristen folkehøgkole.

Stipendregler:

 1. Stipendet bekjentgjøres for søkere og elever gjennom de kristne folkehøgskolene.
 2. Søknaden skal skrives på eget søknadsskjema.
 3. Søknaden leveres til søkerens skole innen 15. oktober. Hver skole innstiller inntil tre søkere i prioritert rekkefølge og sender innstillingen og søknadene til Noregs Kristelege Folkehøgskolelag innen 1. november.
 4. Styret for stiftelsen tildeler stipend.
 5. Stipendet utbetales til skolen, som utbetaler til eleven, innen 1. desember.

Vedtatt av stiftelsens styre 05.02.2014

Søknad

HM Kong Olav Vs Jubileumsfond

Fondet vart oppretta i samband med den kristne folkehøgskolen sitt 100-årsjubileum i 1993. Innsamlinga til fondet vart med HM Kong Olav V sitt samtykke knytta til hans navn. Fondet er seinare tilført midlar m.a. gjennom overskot frå lotteriverksemd. Våren 1996 vart fondet registrert som ei eiga stifting. Styret for NKF er representantskap for stiftinga.

Stipendregler: 

 1. Fondets formål
  Fondet ble opprettet i forbindelse med 100-årsjubileet for den kristne folkehøgskolen i Norge i 1993. Fondets formål er å gi økonomisk støtte til ungdom mellom 16 og 25 år til helårskurs på en kristen folkehøgskole.
 2. Aktuelle søkergrupper.
  Utenlandske søkere som faller utenfor støtteordningene i Statens lånekasse for utdanning, eller tilsvarende ordninger i andre land.
 3. Kriterier for tildeling
  I tillegg til aldersbegrensningen i pkt. 1, og det som er sagt om aktuelle søkergrupper i pkt. 2, skal det legges vekt på en behovsprøving ut fra søkerens økonomiske situasjon, jf pkt. 6.
 4. Stipendenes størrelse
  Stipendet gis i samarbeid mellom fondet og en skole. Det innebærer fri kost og losji på en av de kristne folkehøgskolene.
  Det kan også søkes om lommepenger. Beløp: kr 5 000.
 5. Kunngjøring
  Informasjon om stipendet sendes ut sammen med skolebrosjyrer og annet informasjonsmateriell fra Informasjonskontor for kristen folkehøgskole. Slik informasjon sendes ikke der en vet at søkeren faller utenfor den aktuelle søkergruppen.
  B. Den enkelte skole informerer søkere på samme måte ved utsending av eget informasjonsmateriell.
 6. Søknaden
  Søknaden skrives på eget skjema, som sendes ut fra skolen eller fra informasjonskontoret. Søknaden skal inneholde opplysninger om søkerens økonomi (evt. foresattes økonomi for umyndige søkere). Søknaden sendes til den aktuelle skolen.
 7. Søknadsfrist, og behandling av søknader
  Søknaden må sendes til den aktuelle skolen innen 1. mars.
  Skolen prioriterer inntil to søkere, og sender disse til NKF-kontoret innen 10. mars. Styret for fondet foretar tildeling av stipend innen 31. mars, og sender svar til skolene. Skolen informerer søkerne om resultatet.
 8. Utbetaling av stipend
  Fondet refunderer skolen 50 % av gjennomsnittsprisen for kost og losji i Folkehøgskolerådets kost- og losjiundersøkelse for det foregående skoleåret.
  Eventuelle lommepenger blir overført fra fondet til skolen, som utbetaler til eleven.Vedtatt av fondets styre 14. mars 2017.

Jubileumsfondet info og søknadsskjemaer – norsk
Jubileumsfondet info og søknadsskjemaer – engelsk

 

Stipend for skoler

Solidaritetsfondet

NKF har et eget solidaritetsfond. Fondsmidlene skapes ved at det hvert år settes av 0,05% av innbetalt medlemskontingent fra NKFs medlemmer.

Vedtekter for Solidaritetsfondet til Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

 1. Solidaritetsfondet er bygd opp av midler fra et ekstra påslag på medlemskontingenten med 0,05% etter landsmøtevedtak i 2002.
 2. Styret i NKF er styre for fondet.
 3. Midler fra fondet skal brukes til å støtte internasjonale solidaritetstiltak. Tiltakene skal fortrinnsvis ha et Nord-Sør-perspektiv. Tiltak i Norge, for eksempel informasjonstiltak, faller utenfor fondets formål.
 4. Prosjekter som fremmer folkehøgskoleideen og prosjekter der folkehøgskoler er engasjert skal prioriteres. Skoler kan søke enkeltvis eller for prosjekt i samarbeid med andre skoler.
 5. Søknad om midler skal inneholde:
  – Presentasjon av prosjektet
  – Opplysninger om hvordan midlene er tenkt brukt
  – Opplysning om hvem som er ansvarlig for at midlene blir brukt etter forutsetningene
 6. Etter at midlene er brukt, skal rapport og dokumentasjon om bruken sendes Noregs Kristelege Folkehøgskolelag
 7. Det deles ut midler fra fondet en gang i året. Søknadsfristen er 1. januar.