PU-prosjekter 2011

Prosjekt: Kristen visjon – og praksis

Prosjektet består av to deler. Den første delen er en samling (pedagogisk konferanse) med tittelen ”Nye inspirasjonsdager om den kristne folkehøgskolen”. Den andre delen er et pedagogisk prosjekt som skal kartlegge skolens kristne virksomhet og analysere mulige strategier innenfor livssynsformidling.  Ønsket resultat er dels en kompetanseøkning på dette feltet på skolene, og dels en sentral bank med arbeidsmåter og ideer.

Pedagogisk samling

Samlingen blir en to dagers oppfølging av de vellykte inspirasjonsdagene i 2010. Temaene i 2011 vil dreie seg om formidling av skolens kristne visjon. Drøftingen vil handle om obligatoriske og frivillige samlinger (som morgensamling, gudstjeneste), undervisning og samtaler, de ansatte som formidlere og budskapsbærere, og møtet mellom personalet og elevene. Sentrale elementer i samlingen blir erfaringsdeling, gjensidig inspirasjon og innsamling av god praksis basert på skolenes virksomhet og selvevalueringsrapporter. Planen er å holde samlingen tidlig i januar 2011.

Pedagogisk prosjekt

Hovedmålet for både samlingen og prosjektet er å utarbeide en sentral ressursbank som er godt faglig begrunnet og samtidig er praktisk lett tilgjengelig for skolene. Det nye er at skolene også kan få sentral hjelp til å tenke strategisk. Prosjektet kan tilføre skolene både kompetanse og praktiske ressurser i arbeidet med å utvikle livssynsformidlingen ved de kristne folkehøgskolene. Målet er at prosessen skal være med på å styrke skolens tro på seg selv som kristen folkehøgskole og videreutvikle praksis.

Samarbeid

Prosjektet ledes av NKFs pedagogiske konsulent og en prosjektutvikler. Prosjektutvikler blir Johan Lövgren, Grenland folkehøgskole.

Studie

Den ene delen av prosjektet er å utarbeide en studie av relevant forskning og praksis. Menighetsfakultetet vil stille med fagveileder som vil hjelpe med å utforme en litteraturstudie over relevant metodisk litteratur, andre lignende studier og studier om temaet ungdom og tro. Fagveileder vil også vare med i utformingen av selve studien og analysen av materialet. Studien kombineres med en praktisk del hvor tre-fire folkehøgskoler deltar.

Kartlegging og strategi

Den andre delen av prosjektet er samarbeidet med en referansegruppe av ansatte og stipendiater/elever på deltakerskolene. Det er ønskelig at referansepersonene har erfaring med livssynsformidling ved folkehøgskolene. Hver skole er med på en kartleggingsdel i form avspørreskjema til elever og personale.

Besøk

Deretter skjer et ”inspirasjonsbesøk”. Besøket er tenkt som en kombinasjon av besøk med materiale fra inspirasjonsdagene for kristen folkehøgskole og en gjennomgang av skolens kristne virksomhet. Hensikten med besøkene er å inspirere og gi tro på videre utvikling av skolens kristne profil. De må ikke oppleves som kritikk eller kjølig analyse.

I samarbeid med fagveileder analyseres det innsamlede materialet fra skolene. Som avslutning får skolene et ”strategibesøk” hvor målet er å bruke resultatet i undersøkelsen til å legge en strategi for skolens fortsatte utvikling som livssynsformidler.

Deltakerskoler

En gruppe på tre skoler vil delta i studiet. Hovedvekt vil ligge på skoler som selv ønsker å utvikle sin rolle som livssynsformidler og kristen folkehøgskole.

 Spredning og evaluering

  1. De pedagogiske ressursene kommer skolene til gode ved hjelp av kurs, distriktsmøter og skolebesøk. På sikt er spredning via internett og eventuelt trykt materiale ønskelig.
  2. Deltakerskolene lager en strategi for å utvikles som livssynsformidler. Disse evalueres med lignende metoder som brukes i Grenland selvevalueringsrapport fra 2010.
  3. En rapport skrives til praktisk bruk på skolene.
  4. Artikler i «Kristen Folkehøgskole» som beskriver prosjektet.

Prosjektet vil kunne gi grunnlag for videre arbeid med en sentral bank for arbeidsmetoder og ideer om temaet kristen folkehøgskole. Prosjektet bør følges opp med kurs og inspirasjonsbesøk. Referansegruppa, prosjektutvikler og pedagogisk konsulent skal i samarbeid med Skoleutviklingsutvalget vurdere om prosjekt bør fortsette ut over 2011.

Prosjekt: Reisens pedagogikk

Samarbeid med Internasjonalt utvalg

Prosjektet fortsetter som et sentralt prosjekt i NKFs planer. Fra 2010 blir seks deltakerskoler med (Bakketun, Borgund, Haugetun, Grenland, Rødde, Solborg). Prosjektet skal bevisstgjøre om reisens plass i skolens opplegg, utvikle skisser til pedagogiske opplegg for reiser og skoleturer på folkehøgskoler. Opplegget vil se på blant annet forberedelser, gjennomføring og oppfølging (erfaringslæring), hva en god reise er, sosialpedagogikk på reisen, reisens sosiologi og psykologi. Vi er inne i FNs tiår for undervisning for bærekraftig utvikling (2005-2015).