PU-prosjekter 2012

Innhald:

Reisens pedagogikk

Prosjektet skal bevisstgjøre om reisens plass i skolens opplegg og fortsetter som et sentralt prosjekt i NKFs planer. I 2012 blir det fortsatt seks deltakerskoler med (Bakketun, Borgund, Haugetun, Grenland, Rødde, Solborg) med. Prosjektet i sin nåværende form sluttføres dette året.

Prosjektet utvikler nå skisser til pedagogiske opplegg for reiser og skoleturer på folkehøgskoler. Opplegget vil se på blant annet forberedelser, gjennomføring og oppfølging (erfaringslæring), hva en god reise er, sosialpedagogikk på reisen, reisens sosiologi og psykologi. Vi er inne i FNs tiår for undervisning for bærekraftig utvikling (2005-2015). Det pedagogiske opplegget vil også inkludere bærekraftig reising.

NKF har invitert NF og Internasjonalt utvalg til å bidra til kompendiet.

Målsetting

Pedagogikk og sosialpedagogikk: Det er folkehøgskolens pedagogiske og sosialpedagogiske mandat som bør være retningsgivende for opplegget på reisene.

Bærekraft: Innarbeide vurderinger om bærekraftig reising som en naturlig del av planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen.

Kulturmøter: Innarbeide vurderinger om kulturmøter som en naturlig del av planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen. Kulturmøtet må sees fra minst to vinkler: den som reiser (eleven) og den som får besøk (den fastboende).

Organisering: Utarbeide planer for praktisk reisegjennomføring, sammen med eventualitetsplaner.

Aktiviteter

Deltakerskolene fortsetter å utarbeide opplegg og prøve ut sine ideer på reisene. Konkret arbeider prosjektskolene nå med et kompendium som er bygd opp med tre deler:

 1. Overordnede prinsipper og teorier
  1. Reisens etikk, bærekraftig reising, pedagogikk, lokalmiljøet, kulturmøtet, osv.
 2. Eksempler på reiser
  1. Fortellinger om enkeltreiser på ulike skoler
 3. Opplegg
  1. Planlegging, gjennomføring, oppfølging i praksis. Sikkerhetstiltak, Pakkelister, osv.

Spredning og evaluering

 • Konferanse om reisens pedagogikk våren 2012: Der legges det fram (utkast til) et hefte om ulike sider ved reisens pedagogikk. Idémyldring. Innholdet kan suppleres.
 • Kontakt med andre skoleslag, f ex videregående skole og høgskoler/universiteter om å bruke oppleggene fra folkehøgskolen
 • Kompetansekurs for lærere i reisens pedagogikk
 • Nettsted/”Reise sammen-permen”
 • I framtiden: Bok om reisens pedagogikk

Mulige partnere

 • Misjonærer, menigheter og egne kontakter
 • Andre læresteder (f. eks. høgskoler/colleger)
 • Organisasjoner (her hjemme)

Kristen visjon og praksis

Prosjektet består av tre deler. Den første delen er en samling (pedagogisk konferanse) med tittelen ”Kristen folkehøgskole – visjon og hverdag”. Den andre delen er et pedagogisk-strategisk prosjekt som skal kartlegge skolens kristne virksomhet og analysere mulige strategier innenfor livssynsformidling.  Den tredje delen er en studie som kalles “Tro i praksis,” der teorier om trosformidling til ungdom kartlegges, sammen med en spørreundersøkelse blant elever. Ønsket resultat er dels en kompetanseøkning på skolene, og dels en sentral bank med arbeidsmåter og ideer. En idé som vil vurderes underveis er et samarbeid med Bibelselskapet i forbindelse med Bibel 2011 – Bibelen i ny oversettelse.

Pedagogisk prosjekt

Målet er at prosessen skal være med på å styrke skolens tro på seg selv som kristen folkehøgskole og videreutvikle praksis. Hensikten med både samlingen, studien og prosjektet er å utarbeide en sentral ressursbank som er godt faglig begrunnet og samtidig er praktisk lett tilgjengelig for skolene. Prosjektet kan tilføre skolene både kompetanse og praktiske ressurser i arbeidet med å utvikle livssynsformidlingen ved de kristne folkehøgskolene.

Pedagogisk samling

Samlingen blir en to dagers oppfølging av de vellykte inspirasjonsdagene i 2010 og 2011. Temaene i 2012 blir møtet mellom skolens hverdag og visjonen om en kristen folkehøgskole. Sentrale elementer i samlingen blir studien “Tro i praksis” sammen med erfaringsdeling, gjensidig inspirasjon og innsamling av god praksis basert på skolenes virksomhet. Planen er å holde samlingen i januar 2012.

Studien “Tro i praksis”

Studien går ut på å utarbeide en studie av relevant forskning og praksis. Menighetsfakultetet stiller med Morten Holmqvist som fagveileder. Han bistår Johan Lövgren med å utforme enlitteraturstudie over relevant metodisk litteratur, andre lignende studier og studier om temaet ungdom og tro. Fagveileder vil også være med i utformingen av selve studien og analysen av materialet. Studien kombineres med en praktisk del hvor tre folkehøgskoler deltar.

Prosjektledelse

Prosjektet ledes av prosjektutvikler Johan Lövgren, Grenland folkehøgskole, og NKFs pedagogiske konsulent.

Kartlegging og strategi

Hensikten med besøkene er å inspirere og gi tro på videre utvikling av skolens kristne profil. Hver skole er med på en kartleggingsdel i form av spørreskjema til elever og personale. Så får skolene ”strategibesøk” hvor målet er å bruke resultatet i undersøkelsen til å legge en strategi for skolens fortsatte utvikling som livssynsformidler. Tre skoler (Grenland, Nordfjord og Risøy) deltar i prosjektet.

Spredning og evaluering

 1. De pedagogiske ressursene kommer skolene til gode ved hjelp av kurs, distriktsmøter og skolebesøk. På sikt er spredning via internett og trykt materiale ønskelig.
 2. Deltakerskolene lager en strategi for å utvikles som livssynsformidler. Disse evalueres med lignende metoder som brukes i Grenland selvevalueringsrapport fra 2010.
 3. En rapport skrives til praktisk bruk på skolene.
 4. Artikler i «Kristen Folkehøgskole» som beskriver prosjektet.

Fag som identitetsskaper i folkehøgskolen

Parallell til og samarbeid med NFs ”Med fag og ikke i fag”

Fagene og linjene er selvsagt sentrale kjennetegn ved folkehøgskolen. Fagene kan brukes til å rekruttere elever, og dette fører ofte til en situasjon der skolene konkurrerer og ikke samarbeider. Dessuten kan nye fag og linjer ofte bygge på trender og ikke bare skolens styrke og egenart.  Det er nødvendig at undervisningen holder høy faglighet. Den pedagogiske og sosiale utfordringen for skolen er å opprettholde en slik høy faglig standard samtidig som fagene fremmer allmenndanning, altså både ”i fag og med fag”. Hva er god linjeskaping og linjeutvikling? Hva vil vi med valgfagene?

Målsetting

 • Øke bevisstheten om hvordan folkehøgskolen velger og utvikler sine fagtilbud, hvordan skolene skaper nye og videreutvikler eksisterende fag og linjer som er med på å styrke folkehøgskolens identitet og målsetting, med fokus på både faglige standard og allmenndanning.
 • Synliggjøre og bevisstgjøre det særlige ved fagene i folkehøgskolen.
 • Synliggjøre eksempler på høy faglighet og god folkehøgskole.

Aktiviteter

 • Skape en refleksjonsarena for lærere og møte lærerne der de er.
 • Tilrettelegge for møter mellom lærere som kan lære av hverandre og faglige nettverk på tvers av skoler. Bistå med å opprette nettverk for lærere basert på linjer eller fag.
 • Bistå skolene med å kartlegge sine verdier og finne utvidede arenaer for verdiformidling.
 • Bistå skolene med å tydeliggjøre idégrunnlaget for nye linjer og valgfag på skolen ut fra verdigrunnlaget.
 • Skape møtepunkter mellom lærere som kan lære av hverandre.

Nytenking og nyskaping

 • Hvordan formidler valgfagene skolens egenart? Skolene utvikler ofte nye valgfag. Hva slags valgfag er dette? Skolen drøfter om de nye valgfagene er basert på skolens verdier og visjoner. Hva er eksempler på slike diskusjoner? Kan vi videreutvikle valgfag basert på linjene?

Formidling og nettverksbygging

 • Nye muligheter og ny teknologi. Tilgjengelighet til felles kunnskap må bedres, og det trenger et femårsperspektiv. Utvikling av nettpresentasjon og bedre brukermuligheter for NKFs nettside.

Forprosjekt: Erfaring og arbeidsglede

Vi ønsker å imøtekomme bredden i folkehøgskolelandskapet, både når det gjelder alder og erfaring. Å inspirere den enkelte til fortsatt arbeidsglede i et spennende skoleslag er målet. Målgruppen er ansatte som har mange år bak seg i folkehøgskolen. Hvordan skal vi løse denne oppgaven?

For en del år siden arrangerte NKF en samling for personale som hadde jobbet minimum 10 år i folkehøgskolen. NKF vil vi gjerne komme med et nytt vellykket tilbud til folkehøgskolens tro tjenere.

Metodene kan være mange. Kan de ansatte tilbys arbeidsveiledning og gruppeveiledning? Hvilken rolle har de og kan de ha i forhold til unge medarbeidere?  Hvor og hvordan kan de finne gullkorn i sin egen erfaring som de kan bygge videre på?  Hvordan kan de dele denne innsikten og inspirasjonen med andre? Hvordan kan skolen og NKF ta vare på de erfarne medarbeiderne? På grunnlag av disse spørsmålene, samtaler med medarbeidere og behovsmeldinger fra erfarne ansatte vil NKF planlegge et tilbud til denne målgruppen.

Kurs og konferanser

Erfaringskonferanse for 3D-skolene
(Felles prosjekt for NF og NKF)

3D-veiledning har vært et prioritert pedagogisk prosjekt for både NF og NKF i flere år. Det er viktig å ikke slippe fokuset på veiledningskompetansen i skoleslaget, selv om 3D-prosjektet i sin opprinnelige form er sluttført. Fremdeles er det mange skoler som ennå ikke kjenner 3D-veiledningen godt nok, og derfor er det viktig med en møteplass der de kan bli kjent med oppleggene. Og for dem som allerede bruker 3D-veiledning er det viktig å møtes, dele erfaringer og få påfyll.

Våren 2012 ønsker vi å arrangere en erfaringskonferanse med de skolene som har vært med i 3D- prosjektet. Konferansen er ment å gi inspirasjon til videre veiledningsarbeid og få ideer fra skoler som har lykkes med å gjøre dette til en integrert del av skoleåret. I tillegg vil vi diskutere veien videre.

Tanken er at et nytt 3D-prosjekt skal i gang i 2013, og arbeidet med dette trenger innspill fra dem som har erfaring med den første modellen. Vi kommer trolig til å satse mer på breddedelen av veiledningen, der selve det pedagogiske opplegget på skolene, fagene, og hvordan vi arbeider for å lykkes som folkehøgskole, vil stå sentralt.

Målsetting

 • Styrke folkehøgskolen som veiledningsarena
 • Videreføre flere års investering i å sette folkehøgskolen på kartet som veiledningsaktør i et større utdanningslandskap.

Aktiviteter

 • Erfaringsdeling og ny kunnskap innen veiledning. Gjennomføre et veiledertreff med fokus på kompetanseheving og erfaringsutveksling for skolene. av våren 2012.
 • Deltakelse i profesjonelle fora for veiledere og rådgivere i andre skoleslag

Tid

26. – 27. mars 2012

Målgruppe

Ansatte i folkehøgskole som bruker eller burde bruke veiledning. Spesielt lærere som allerede har vist interesse for 3D-prosjektet.

Fagdag om tilpasset opplæring

Målsetting:

 • Oppmuntre flere skoler til å tilby botreningsopplegg
 • Spre kunnskap om tilbudet om tilpasset opplæring på folkehøgskolen

Rådgiverne i videregående skole peker på behov som folkehøgskolen kan hjelpe til med å møte, som tilbud til elever med spesielle behov. Flere folkehøgskoler har tilrettelagte tilbud, men rådgiverne vet stort sett relativt lite om dem og heller ikke fordelene ved å sende slike elever til folkehøgskolen. Dette er en både en pedagogisk og informasjonsmessig utfordring. NAV gir støtte for ”inntil to skoleår på folkehøyskole til den som trenger et slikt opphold for å fungere bedre i dagliglivet.”

Aktivitet

Samlingsdag på høsten der hensikten er å samle erfaringer med oppleggene for botreningselevene, antallet slike elever og hvordan de er inkludert i skolemiljøet. Kurskomité dannes i januar.

Ny i folkehøgskolen

6. – 9. august 2012: NKFs kurs for nytilsatte i folkehøgskolen. Bygger på den vellykte malen fra de to siste årene. Vurdering av utbyttet av kurset for nytilsatte, eventuelt oppfølgingskurs av nytilsatte.

Kristen folkehøgskole: Visjon og hverdag

9.-10. januar 2012. Kurs på Sanner hotell. Morten Holmqvist er innleder. Kurset er en del av prosjektet Kristen visjon – og praksis.

Tekstilkurs

Våren 2012. Tekstillærere. Vert: Elin Evenrud. Sted: Buskerud folkehøgskole. Målgruppe: Alle linjelærere på tekstil i NF og NKF, og lærere som har opplegg med tilstøtende tema. Samarbeid med NF. Kurset er en del av prosjektet Fag som identitetsskaper i folkehøgskolen.

Medvandrer

Verktøy for den ansatte i møtet med elever i sorg eller ekstreme situasjoner. Samle inn opplysninger om relevante eksterne kurs og organisasjoner skolene har god erfaring med.