Prosjekter

Innhald:

Dette er en oversikt over de prosjektene Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) fikk innvilget støtte fra Folkehøgskolerådet til å arbeide med i 2016.

Skoleutviklingsarbeidet i NKF

NKF s skoleutviklingsarbeid har som mål å styrke utviklingskompetansen på den enkelte folkehøgskole. I perioden framover ønsker NKF å vektlegge utviklingsprosjekter som er knyttet opp mot aksjonsforskning og aksjonslæring. Teoriene og metodene i denne tradisjonen er nært knyttet opp mot folkehøgskolenes tradisjon for å gi elevene mulighet til lære fra egne erfaringer. Mange av de arbeidsmetodene folkehøgskolene bruker i forbindelse med den årlige selvevalueringen ligger nært opp mot metoder innenfor aksjonsforskning og aksjonslæring.  Selvevaluering gir gode muligheter til å reflektere over situasjonen på egen skole. Når man bruker aksjonslæring og eller forskning som framgangsmåte går man ett skritt lengre. I tillegg til en systematisk refleksjon over egen situasjon setter man inn tiltak ut fra et ønske om å skape en endring. Sentrale teorier og strategier innenfor aksjonslæring kan på denne måten bidra til å sikre gode prosesser på skolene og tydelige endringsmål.

NKF ønsker å utvikle og vedlikeholde kontakten med relevante fagmiljøer på høgskole og universitetsnivå. NKF ønsker å støtte opp under prosesser som fører til at folkehøgskolen som skoleslag er et tema innenfor sentrale fagmiljøer. Dette er spesielt fagmiljøer knyttet til pedagogikk, organisasjon og ledelse, skoleutvikling og religionspedagogikk. Vi har gode erfaringer fra samarbeidet med Menighetsfakultetet i forbindelse med utviklingen og gjennomføringen av UKT prosjektet. Gjennom prosjektet «Aksjonsforskning og bærekraft» har vi etablert kontakt med et fagmiljø på Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. NKF har sammen med FHF tatt initiativet til en lederutdanning for rektorer og andre i folkehøgskolen. I denne forbindelse samarbeider vi med både Norsk Lærer Akademi (NLA) og Høgskolen Buskerud Vestfold (HBV). Vi ser at kontakten med fagmiljøene blant annet stimulerer til masteroppgaver med folkehøgskolen som tema. Dette gir oss verdifulle blikk utenfra.

Nye og pågående prosjekter:

Ungdom, Kultur, Tro (UKT)

Dette er et omfattende prosjekt som startet høsten 2012 og avsluttes høsten 2015. Prosjektet er i hovedsak egenfinansiert av NKF og IKF i tillegg til en liten deltakeravgift fra skolene. NKF ønsker å videreføre aktiviteter knyttet til tematikken ungdom, kultur og tro, og vil fortsatt arbeide for å styrke bevisstheten og kompetansen innenfor dette fagområdet hos de kristne folkehøgskolene. Arbeidet i 2016 vil ha fokus på disse områdene:

 1. Vedlikehold:
  1. Temadager og eller besøksrunde til skoler som har deltatt i UKT prosjektet.  Målsetning er inspirasjon og motivasjon. Mulig oppstart høsten 2016. Vi vil også vurdere muligheten eller behovet for fellessamlinger for alle skolene.
 2. Nye tiltak/satsning:
  1. Ny runde med UKT utdanning for de skolene som ikke har gjennomført et slikt kurs, i regi av MF og i samarbeid med Kristne Friskolers Forbund. NKF har pågående samtaler med MF om å gjennomføre et nytt UKT kurs
  2. Undervisning i kristendomsfaget på de kristne folkehøgskolene.  Et prosjekt som fokuserer på innhold og formidling av kristendomsfaget. Hovedtema: Hva ønsker vi at våre elever i hvert fall skal vite noe om etter et år på en kristen folkehøgskole? Planleggingen og forarbeid vil foregå høsten 2016.

The Reflective Community (Lövgren, 2018)

Aksjonsforskning og bærekraft

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NKF, FHF og Framtiden i Våre Hender (FIVH), som startet høsten 2014. Prosjektet har som mål at bærekraft skal være en integrert del i undervisning og aktiviteter på alle landets folkehøgskoler. Prosjektet skal bidra til å styrke og videreutvikle miljøledelse i folkehøgskolenes drift og husholdning, og utvikle kunnskap om hvilke pedagogiske prosesser som best fremmer engasjement og læring for bærekraft, med særlig vekt på aksjonslæring og aksjonsforskning.

Størstedelen av finansieringen kommer fra Bergesenstiftelsen og Sparebankstiftelsen. NKF søker Folkehøgskolerådet om noen midler utover dette for å dekke noe av vårt engasjement i prosjektet. Ut over dette forventer vi støtte fra de sentrale prosjektmidlene.

Prosjektet er godt i gang med 41 deltakerskoler, 19 fra IKF. Prosjektet er inne i en fase hvor det meste av aktiviteter nå skjer ute på skolene. Rådgiver for skoleutvikling vil ha oppgaver særlig knyttet til disse områdene:

 1. Oppfølging av enkelt skolene og koordinering av de regionale samlingene. Dette er mest administrativt arbeid men også noe arbeid ute hos skolene. Rådgiver for skoleutvikling har fått et særlig ansvar for dette i prosjektgruppa.
 2. Bidra i prosjektgruppa og videreutvikle prosjektet. Dette skjer i møter i prosjektgruppa og i kontakt med skolene.
 3. Delta på og bidra på regionale samlinger i to runder våren 2016. Det er 9 regionale grupper.
 4. Selvevaluering knyttet opp mot prosjektet
 5. Delta i innsamling av rapporter og annen empiri som skal brukes i det vitenskapelige arbeidet knyttet til prosjektet og ledet av Tom Tiller.
 6. Rekruttere nye skoler for oppstart høsten 2016.

Ressurser forarbeidsuka skolerået 2015-16 Aksjonsforskning og bærekraft – folkehøgkskolen for framtiden

Ressurshefte – Aksjonsforskning og bærekraft

Ressursmappe:http://1drv.ms/1Phz1aQ

Pilotrapport 2014-2015

Selvevaluering

NKF ønsker å tilrettelegge for at tema for skolenes selvevalueringer kan knyttes opp mot pågående prosjekter på skolene eller større fellesprosjekter som skolene deltar i. NKF ønsker ikke nå å starte opp nye, større selvevalueringsprosjekt koordinert fra sentralt hold.

Alle skolene som deltar i prosjektet «Aksjonsforskning og bærekraft» har fått tilbud om å delta på en workshop som knytter arbeidet i dette prosjektet opp mot arbeidet med selvevalueringen. Dette var også et tema på oppstartsamlingen for «Aksjonsforskning og bærekraft» på Gardemoen i september.

I løpet av høsten 2015 skal alle NKF skoler få en skriftlig tilbakemelding på selvevalueringsrapporten fra 2014-15.  Dette arbeidet ønsker NKF å videreføre for 2016.

Folkehøgskolens lederutdanning

NKF ønsker å arbeide for å utvikle en lederutdanning for folkehøgskolen. Høsten 2015 ble det etablert et arbeidsutvalg sammensatt av rådgiver for skoleutvikling i NKF, pedagogisk rådgiver i FHF, førstelektor Bjarne Kvam fra NLA og førstelektor Inge Vinje ved Institutt for pedagogikk og skoleutvikling fra HBV. Utvalget skal:

 1. Utarbeide et forslag til en avtale og en samarbeidsløsning mellom folkehøgskolene, HBV og NLA.  Målet er at avtalen er undertegnet og studiet klart til å bli presentert på rektormøtet i januar 2016.  Studiet avsluttes etter planen vårsemesteret 2018.
 2. Utvikle og planlegge studiet videre våren 2016.
 3. Gjennomføre en oppstartsamling sommer/høst 2016 og en samling høst 2016.

Videre vil NKF i samarbeid med FHF arbeide for å rekruttere deltakere til studiet gjennom informasjon og oppfølging. De to organisasjonene vil også ha noe ansvar for den praktiske gjennomføringen. Dette skal avklares nærmere i avtalen.

Ny i Folkehøgskolen

Gjennom prosjektet «Ny i folkehøgskolen» ønsker NKF å gi den nyansatte verktøy for å håndtere hverdagen i folkehøgskolen og lyst til å bli der i mange år. Samtidig ønsker vi å støtte skolene i deres arbeid for å følge opp nytilsatte. NKF ønsker å ha fokus på de utfordringer og muligheter det innebærer å arbeide på en kristen folkehøgskole. Synnøve Sandnes Tjora er prosjektleder for prosjektet «Ny i folkehøgskolen». Prosjektet består av disse arbeidsområdene:

 1. Oppfølging av skolene og kartlegging av tiltak i forhold til nye ansatte. Dette arbeidet pågår kontinuerlig gjennom hele året i regi av prosjektleder. Arbeidet skal avklare hvilken type oppfølging skolene gjennomfører i forhold til sine nyansatte og hva skolene selv ønsker av støtte og oppfølging fra NKF i dette arbeidet. NKF ønsker å bruke denne informasjonen til å videreutvikle vårt tilbud til skolene og gjøre kurs og annet mest mulig relevant for skolene og de nyansatte.
 2. «Inn for landing» – egen dag for nytilsatte mandag 30 mai i tilknytning til landsmøtet i NKF. Fokus denne dagen vil være veiledning og refleksjon. Ved å legge kurset i tilknytning til landsmøtet ønsker vi å nå ut til en større gruppe av nyansatte.
 3. Kurs for nytilsatte 9.-12.- august på Sunnmøre folkehøgskule. Fokus for disse dagene vil være informasjon, motivasjon og opplevelse.

Arbeidsveiledning

I 2016 planlegger NKF disse aktivitetene knyttet til arbeidsveiledning:

 1. Dagseminar i veiledning våren 2016. Arbeidsveiledning har vært et satsningsområde for NKF i mange år. Mange av våre medlemmer har en interesse for veiledning. Kurset rekrutterer derfor fra mange skoler og ulike stillingstyper.
 2. Kurs i arbeidsveiledning for inspektører. Åtte inspektører møtes fire ganger i løpet av skoleåret 2015-16. Olaug Sløgedal har ansvaret for veiledningen og er leid inn fra FHS Sørlandet. Mulig videreføring høsten 2016 for inspektører og internatledere.
 3. Planlegging av temadager for skolene om kollegaveiledning, enten som skolebesøk eller som fellessamling for flere skoler.

Livsmot og mestring

På årsmøtet for NKF sommeren 2015 kom det fram et tydelig ønske om at psykisk helse må bli et satsningsområde for NKF. Det ble særlig lagt vekt på utfordringer knyttet til elever som sliter med sin psykiske helse og de belastningene det medfører for skolens ansatte og medelever. NKF har i flere sammenhenger de siste årene hentet inn kompetanse på dette til sine ulike kurs, sist på kurs for inspektører på Hamar. Temaet har stor interesse og har også vært en gjenganger på distriktsmøter.  NKF har behov for å kartlegge hva skolene ønsker og har behov for av støtte eller kompetanseheving innfor området psykisk helse. Denne kartleggingen vil være et forprosjekt for et mulig større prosjekt om psykisk helse og folkehøgskolen. Et slikt større prosjekt kan ha oppstart etter at prosjektet «Aksjonsforskning og bærekraft» er gjennomført.

I forprosjektet ønsker NKF å kartlegge hva folkehøgskolene har behov for i forhold til temaet psykisk helse. Under dette kommer oppfølgingen av elever med utfordringer knyttet til psykisk helse og ansatte som arbeider med disse elevene. Et annet relevant tema er forebygging og undervisning i tema relatert til mental helse for alle elever i folkehøgskolen.

NKF ønsker å gjennomføre et verksted med inviterte folkehøgskoler på Institutt for sjelesorg om dette tema våren 2016.  Gjennomføring er planlagt i uke 14. To dager.

NKF vil sette sammen en liten arbeidsgruppe som forbereder dette verkstedet og en mulig spørreundersøkelse ut til skolene om hvilke utfordringer og behov de har.

Foredrag landsmøtet 2016:
Livsmot og mestring i folkehøgskolen ved Marie Wiland
Livsmot og livsmestring 
ved Martha Bjelland Bø

Oppfølging, kurs og nettverksbygging for personalet som arbeider med bo-treningslinjer

Totalt er det 12 IKF skoler som tilbyr ulike varianter av botreningslinjer. På distriktsmøte for Nord-Vestlandet august 2015 møttes representanter for 6 ulike botreningstilbud fra seks ulike folkehøgskoler. De ansatte fra denne gruppen ønsket blant annet:

 1. Egen presentasjon av botreningslinjer i folkehøgskolen rettet mot rådgivere og foresatte. Våren 2016.
 2. Samle informasjon om NAV etc. som et ressurssted (læringsplattform)/hefte. Våren 2016
 3. Et kurs for ansatte tilknyttet botreningslinjer høsten 2016 eller våren 2017.

NKF ønsker å arbeide videre med disse innspillene.

Kurs for personalet som arbeider med spilllinjer

Linjetilbud i spillutvikling, spilldesign eller e-sport har vært en ny trend de siste årene. Totalt er det 13 folkehøgskoler som nå tilbyr linjer innenfor dette fagområdet. NKF ser behovet for et kurs for fagansvarlige innenfor dette emnefeltet høsten 2016. Målsetningen for kurset er kvalitetssikring og nettverksbygging.

Skoleutviklingsutvalget

Utvalget består av fem medlemmer og ett varamedlem. Rådgiver for skoleutvikling er leder for utvalget.  Utvalget har minimum 4 møter i løpet av året. Medlemmene i utvalget deltar på enkelte kurs og samlinger som f.eks. Ny i Folkehøgskolen og den Nordiske Vårkonferansen i Kungälv. Det er viktig at skoleutviklingsarbeidet forankres godt hos medlemmene og skolene. Kostnadene her er kostnader ved utvalgets møter, medlemmenes deltakelse på kurs og arrangementer og rådgivers direkte arbeid med tilrettelegging av møtene.

Skolebesøk

Rådgiver for skoleutvikling vil gjennomføre flere skolebesøk i løpet av året. Delvis knyttet til pågående og nye utviklingsprosjekt i NKF sin regi, og delvis til skolers løpende utviklingsprosjekter.

Søknader om PU midler fra enkelt skoler eller grupper av skoler:

15. februar 2016 er satt som frist for at IKF skolene kan søke om midler til PU prosjekter på skolene.  I skriv som går ut til skolene blir de oppfordret til å søke midler til utviklingsarbeid knyttet til pågående prosjekter.  NKF åpner også for søknader knyttet til mer frittstående prosjekter.  NKF ønsker at det skal være rom for at prosjekter utviklet på enkeltskoler skal bli løftet fram og delt med alle skolene gjennom tilføring av PU midler.

I budsjettet som følger søknaden har vi avsatt kr 75 000 til behandling og tildeling av PU midler til enkeltskoler eller skoler i samarbeid. Det er på omtrent samme nivå som i de nærmest foregående årene. Dette beløpet kan bli justert opp eller ned ut fra de søknadene som kommer. Det vil igjen medføre at vi justerer midler brukt på andre prosjekter.