Lønn – IKV-personalet

IKF-skulane og dei privateigde IF-skulane er medlemmer i Hovedorganisasjonen Virke. Det er inngått ein eigen hovudavtale og ein eigen overeinskomst, «Landsoverenskomst for utdanning», mellom Virke og ei rekke arbeidstakerorganisasjonar. Virke og NKF/Folkehøgskoleforbundet er partar i avtalen.

Landsoverenskomst for utdanning 2018 – 2020  (Virke) pdf

Dei fylkeseigde IF-skulane er part i avtaleverket på kommunal sektor. Nedanforståande link gjeld for desse skulana.

Hovedtariffavtalen-KS-2018-2020.pdf (KS) pdf

Mellomoppgjøret 2019

Sentrale lønnstillegg per 1. mai 2019

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet per 1. juli 2019

KS har laget noen gode regneeksempler som kan være til hjelp for å forstå mellomoppgjøret. Regneeksempler fra KS

Løns- og arbeidsvilkår for IKV-tilsette

Hovudavtalen
Hovudavtalen i Virke tek for seg rettar og plikter mellom arbeidstakar og arbeidsgjevar i eit arbeidsforhold. Sjå Hovedavtale 2018-2021.

Landsovereinskomst for utdanning
Landsoverenskomst for utdanning 2018 – 2020 er ein tariffavtale inngått mellom Virke og ei rekke arbeidstakarorganisasjonar, mellom dei NKF og Folkehøgskoleforbundet. Avtalen gjeld både for IKV-tilsette og for pedagogisk personale.

Lokallaga på skulane har fått tilsendt eit eksemplar av overeinskomsten.

Lokale forhandlingar og lokal lønspolitikk
Det blir til vanleg avsett ein viss prosent (som hovudregel anna kvart år) i sentrale oppgjer som skal brukast til årlege lokale forhandlingar på den einskilde arbeidsplass. Denne summen kan variere frå år til år. Virke informerer skulane om storleiken på potten, verknadsdato og tidspunktet når dei lokale forhandlingane skal vere avslutta.

Skulen skal ha ein eigen lønspolitikk. Lønspolitiske retningsliner skal utformast etter drøftingar med dei tilsette sine organisasjonar.

Jfr. Landsoverenskomst for utdanning § 3.2.2.

Lønsinnplassering

I kap. 4 i Landsoverenskomst for utdanning, pkt. 4.2.2, er det ein oversikt over gjennomgåande stillingar på Virke-området. Desse er kategorisert i lønskategoriar. Skulen må sjølv plassere inn dei ulike IKV-stillingane. Namna på dei ulike stillingane må tilpassast namna som vert nytta i Virke-systemet.

Oversikt over aktuelle mellomleiarstillingar finn ein i § 4.2.3.

Virke-systemet inneheld langt fleire namn på stillingar enn det denne oversikten syner.

Lønsmessige fellesbestemmelser
Fellesbestemmelsene i Virke-overeinskomsten utgjer kap. 1 i Landsovereinskomst for utdanning.

Nedanfor er ein kort omtale av nokre av dei truleg mest aktuelle fellesbestemmelsane.  Teksten som er knytt til kvar paragraf, er direkte sitat frå kap. 1 i Landsovereinskomst for utdanning.

 • 2 Tilsetting
  Pkt. 2.3 Deltid/midlertidig tilsatt: Ved ledig stilling skal deltidsansatte ved intern utlysning tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen.
 • 3 Oppsigelse, omplassering
  Pkt. 2.3.1 Hovedregel: Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet.
 • 4 Arbeidstid
  Pkt. 4.2 ukentlig arbeidstid: Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer per uke, jf. arbeidsmiljøloven.

Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer i følgende tilfelle:

 1. I turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl. 20.00 og kl. 06.00 og/eller minst hver 3. søndag.
 2. Ved døgnkontinuerlig skiftarbeid.
 • 5 Godtgjørelse for særskilt arbeidstid m.m.
  Pkt. 5.2 Lørdags- og søndagstillegg:
  Fra 1.1.2019 endres bestemmelsen slik: For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på:

  for timene pr. arbeidet time
  0-289* minst kr 53,-
  290 til 349* minst kr 100,-
  350* + minst kr 150,-

  *Antall timer pr kalenderår

  Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.

  Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele virksomheten.

Pkt 5.3 Helge- og høytidstillegg: Helge og høytidsdagen, påskeaften samt onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften etter kl. 12.00 er fridager så fremt tjenesten tillater det.  Pålagt arbeid (ikke overtid) på slike dager godtgjøres med timelønn tillagt 100%.  Dersom det lokalt avtales at helgedagstjenesten skal kompenseres med fritid, skal den svare til det dobbelte av antall arbeidstimer.

5.4 Kvelds- og nattillegg
Pkt 5.4.1 Turnusarbeidere:  For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke), betales et tillegg per time.
Tillegget utbetales også til arbeidstakere som dekker en del av turnusplan selv om vedkommende har kvelds- og nattjeneste.
For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke), betales et tillegg på minst kr 56,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.
Lærlinger og unge arbeidstakere tilstås minst kr 30,-.
Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.
Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele virksomheten.

Pkt 5.4.2    Andre arbeidstakere: Arbeidstakere som ikke kommer inn under pkt. 5.4.1, tilstås minst kr 28,‑ (Pr. 1.1.2019) per arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl 17.00 og kl 06.00

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidsordning eller andre lokale behov.

Tilleggene bør innrettes slik at det stimuleres til flere hele stillinger.

Det bør som hovedregel samme prinsipper for satsene i hele virksomheten.

Merknad: Tillegg/godtgjøringer

Faste og variable tillegg til arbeidsytelse, er pensjonsgivende når de godtgjøres som årsbeløp og utbetales på samme måte som ordinær lønn.

Dette gjelder følgende ytelser:
-lørdags og søndagstillegg
-kvelds og nattillegg
-ytelser som etter sentrale avtaler er pensjonsavtaler

 • 6 Overtid – forskjøvet arbeidstid
  Pkt 6.7 Prosenttillegg for arbeidstakere med skift-/turnusarbeid:

Pkt 6.7.1      50 %

 1. For overtidsarbeid utført de 2 første timer umiddelbart ført det ordinære skift begynner.
 2. For overtidsarbeid utført de 4 første timer umiddelbart etter det ordinære skift slutter.
 3. For overtidsarbeid i forbindelse med forskjøvet arbeidstid forskyves tidspunktet for 100 %-tillegget tilsvarende.

Pkt 6.7.2      100 %

 1. For overtidsarbeid som sammenlagt overstiger 4 timer utført umiddelbart før eller etter ordinært skift.
 2. For overtidsarbeid utført til andre tider enn de som fremgår av pkt 6.7.1 og 6.7.3

Pkt 6.7.3      133 1/3 %

 1. For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften, samt etter kl. 12.00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.
 • 8 Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon
  Pkt. 8.3.1. Retten til sykelønn: Arbeidstakere som omfattes av § 1 (blant annet alle arbeidstakere som har sitt arbeid i folkehøgskoler) har rett til lønn under sykdom i henhold til punkt 8.3.2 fra første sykedag dersom vedkommende har tiltrådt stillingen.

Timelønnstabell

Timelønstabel 37,5 t/u og 35,5 t/v.

Arbeidstøy

Avtaler om bruk av arbeidstøy gjøres lokalt.

Endring i ferieloven

Det er foretatt endringer i ferieloven som trer i kraft fra 1. januar 2009. Endringene innebærer en strengere plikt til å ta ferie, overføring av ferie begrenses og den ekstra ferieuken for 60 åringer gis alle som fyller 60 år i løpet av året.

Plikt til ferieavvikling
Ved en endring i ferieloven er det sterkere presisert at det er en plikt for arbeidsgiver å sørge for at de ansatte avvikler lovbestemt ferie i løpet av ferieåret. Det er videre tatt inn i bestemmelsen at plikten til å sørge for ferieavvikling også påhviler arbeidstakeren, se lovens § 5 nr.1.

Overføring av ferie
Utgangspunktet er at ferien skal avvikles i løpet av ferieåret. Dersom det likevel ikke er gjort, er adgangen til å avtale overføring av ferie eller avtale forskuddsferie begrenset til to uker.

Det er ikke vedtatt endringer i reglene om overføring av ferie som ikke er avviklet når årsaken til manglende ferieavvikling er sykdom eller permisjoner.

Ekstra ferieuke fra fylte 60
Fra og med 2009 endres bestemmelsen i ferieloven § 5 nr. 2 vedrørende 60-åringers rett til en ekstra ferieuke. Endringen innebærer at retten til ekstra ferie gjelder alle arbeidstakere fra og med det kalenderåret de fyller 60 år.