Pensjon og forsikring

Innhald:

Pensjonsordningar for tilsette i folkehøgskolen

I tariffavtalen Landsovernskomst for utdanning (Virke) står det blant annet i kapittel 2: Pensjonsforhold, 2.1 Pensjon:

Det er en tariffplikt at det opprettes en pensjonsordning. Denne kan tegnes i Statens Pensjonskasse, Kommunal Landspensjonskasse eller et privat forsikringsselskap.

For de virksomheter som i dag er knyttet til en eller flere av disse, kan det i tariffperioden ikke skiftes selskap uten at dette er drøftet på forhånd med de tillitsvalgte. Et slikt skifte kan ikke forringe de ansattes rettigheter.

Forsikring som vert teikna i privat selskap, skal nivået og vilkåra vere tilsvarande som i andre selskap.

Tidlegare avtalar om AFP blir vidareført.

Kva som gjeld i dag

  1. Alle som har meir enn 20 % stilling, må vera medlem i SPK. Tilfeldige vikarar som arbeider meir enn 20 % stilling i minst 1 månad, skal meldast inn i SPK. For periodar som ikkje gir rett til medlemskap, skal desse vikarane ha utbetalt dei 2 % (diff. mellom brutto og netto løn) (SPK-rundskriv 16/96)
  2. For mellombels tilsetjing. Her gjeld reglane for gjennomsnittleg arbeidstid på månads- eller årsbasis når storleik på stillinga er over minstegrensa.
  3. Varierande arbeidstid. Gjennomsnitt for dei månadene som er over minstegrensa utgjer prosentsatsen.

Aktuelle pensjonsordningar

Statens Pensjonskasse – SPK
Alle pedagogisk personale tilsett i over 20 % stilling har automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)

Kommunal Landspensjonskasse – KLP
Skulane har høve til å nytta KLP i staden for SPK når det gjeld IKV-personalet.
Skulane må melde IKV-personalet inn som samla gruppe. Det tyder at alle må stå i same pensjonskasse (gjeld ikkje vaktmeister som alt er medlem i SPK).

Pensjonsinnskot

  1. For arbeidstakarane vil utgiftene vera like, 2% av brutto løn.
  2. For arbeidsgjevaren (skolen) vil utgiftene variera etter pensjonskasse og tidspunkt.
    Arbeidsgjevarprosenten kan variera noko frå år til år.

Tilråding for IKV-personale
Økonomiutvalet for Folkehøgskoleforbundet og NKF har arbeidd med pensjonsspørsmål for IKV-personale i folkehøgskolen, og har kome med tilråding til skulane om å ha same pensjonsordning for denne gruppa som for pedagogisk personale.

Pensjonsordning for medlemar av SPK og KLP

Aldersgrense/pensjonsalder
Aldersgrense: Det tidspunktet ein må gå av ( 70 år)
Pensjonsalder: Det tidspunktet ein kan gå av (67 år)

Idrettslærarar har aldersgrense 65 år. (Kan gå av med pensjon ved 62 år).
(Lærer som i det vesentlige har kroppsøving som fag eller bare har kompetanse i dette fag har 65 års aldersgrense).

Utgangspunktet er at en person i full stilling eller i det vesentlige (definert til minst 80 prosent stilling eller 80 prosent av vedkommendes samlede stillingsandel som lærer) skal få rett til den lavere aldersgrense 65 år når de har praktisert som kroppsøvingslærer gjennom arbeidslivet, eller den tid de har vært i skolen.

Mange kroppsøvingslærere tar teoretiske fag ved siden av funksjonen som kroppsøvingslærer. Når teoretiske fag utenom kroppsøvingsfaget overstiger 20 prosent av stillingen, mister de retten til den lavere aldersgrensen.

Ved overgang til ny stilling med lavere aldersgrense for pensjon, må du ha minst tre års tjenestetid i den nye stillingen før du får rett til alderspensjon etter den nye lavere aldersgrensen.

Informasjon om gjeldende pensjonsordninger finner du på:

Statens Pensjonskasse

KLP

Forsikring – gruppeliv og yrkesskade


Fylgjer avtalen i Landsovereinskomsten for utdanning i Virke § 10 Yting ved dødsfall –(Gruppelivsforsikring) og § Yting ved yrkesskade. (lenke Virke §§ 10 – 11 og KS HTA §§ 10 – 11)

Skulane er pliktige å ha slike avtalar med tilsvarande verdiar som er nemnt i desse paragrafane.

Forsikring – privat

Folkehøgskoleforbundet og NKF har forsikringsavtale gjennom Utdanningsforbundet med Tryg for alle medlemane i folkehøgskolen. Se http://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Medlemsfordeler/Gunstige-forsikringer