Ulike typer medlemskap

Vanleg medlemskap

Innmelding:
Ved innmelding benytt innmeldingsskjemaet nederst på siden. Medlemskap fra den 1. i måneden.

Innbetaling av kontingent
Skolen betaler kontingenten samlet for alle medlemmer i lokallaget. NKF-sekretariatet sender skolene, ved skolesekretæren/lønningsansvarlig, retningslinjer for kontingentinnbetaling. Kontingentsats er 1,45 % av brutto lønn. (Fra 1.1.2022 endres kontingentsatsen til 1,40% av brutto lønn.) Innbetalinga følger de samme terminene som for skattetrekk og arbeidsgiver.

Endringsmeldinger:
Medlemmer som begynner på en annen folkehøgskole, skal sende endringsmelding, slik at de kan bli registrert under riktig lokallag. Adresseendring og endring i stillingstype skal også meldes. Endrings og utmeldingsskjema

Utmelding:
En person er medlem til skriftlig utmelding skjer. Melding om dette må skje før medlemskapet blir avsluttet. Utmelding kan bare skje per den siste dato i hver måned. Endrings og utmeldingsskjema

Medlemmer med permisjon fra sin stilling

For de aller fleste vil det være naturlig å opprettholde medlemskapet i permisjonstida.
Alle medlemmer i permisjon beholder bladet Steg, forsikringer og andre medlemsfordeler via Utdanningsforbundet og UNIO. Medlemmene har tale og stemmerett på årsmøte.

Det kan være forskjellige grunner til at man har permisjon:

Permisjon i full stilling hos annen arbeidsgiver:
Dersom tilsettingsforholdet i permisjonstiden er knyttet til skoleverket (samme tariffområde som i folkehøgskolen), opprettholdes vanlig medlemskap og medlemmet må selv be den nye arbeidsgiveren trekke fagforeningskontingent (1,45% av månedslønn)

Dersom arbeidet i permisjonstiden innebærer et tilsettingsforhold utenfor skoleverket, er medlemskapet uten fagforeningsrettigheter. Årskontingent kr. 1000,-. NKF sender faktura.

Delvis permisjon fra jobben ved folkehøgskolen:
Medlemmet opprettholder vanlig NKF-medlemskap med de rettigheter det innebærer. Skolen trekker fagforeningskontingent på vanlig måte, basert på stillingens størrelse. Dersom medlemmet i tillegg til jobben på folkehøgskolen har et annet tilsettings-forhold innen skoleverket, må medlemmet selv be den andre arbeidsgiveren trekke fagforeningskontingent basert på denne andre stillingens størrelse.

Permisjon grunnet sykdom eller fødsel/omsorg:
Medlemmet opprettholder vanlig NKF-medlemskap med de rettigheter det innebærer. Avtalte rettigheter og ordninger knyttet til denne typen permisjon, finner du i § 8 ”Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon” i Landsoverenskomst for utdanning.
Dette innebærer at skolen utbetaler sykelønn, fødselspenger osv. og trekker fagforeningskontingent– og at skolen så i neste omgang får refundert sykelønn, trygd osv. fra NAV.

Ulønnet permisjon / studiepermisjon:
Medlemmet opprettholder vanlige medlemskapsrettigheter og betaler en årskontingent på kr. 1000,-  NKF sender faktura.

Ved endring fra ulønnet til lønnet arbeid i permisjonstiden, må det gis beskjed til NKF.

Utbetaling fra NAV:
Medlemmet opprettholder vanlig NKF-medlemskap med de rettigheter det innebærer.
NKF sender faktura, 1.45 % av brutto inntekt.

Pensjonistmedlemskap

Pensjonistmedlemskap er for medlemmer som har vært ansatt i folkehøgskolen og har gått av med pensjon.

Pensjonistmedlemmer beholder forsikringsordninger og andre medlemsfordeler knyttet til NKF-medlemskapet, og kan også tegne nye forsikringer på samme vilkår. Grunnforsikringen har to element; livsforsikring (dødsrisiko) for medlemmet og familieulykkesforsikring for medlemmet, ektefelle/samboer og barn (medisinsk invaliditet på grunn av ulykke). Livsforsikringsdelen opphører ved utgangen av det året medlemmet fyller 67 år. Ulykkesforsikringen varer helt til utgangen av det året medlemmet fyller 75 år.

Pensjonistmedlemmer mottar bladet Steg og har tale- og stemmerett på årsmøtet.

Inn- og utmelding skjer ved direkte kontakt til NKF.

Kontingenten er et fast beløp per år, for tida 500 kroner.
Medlemmer som melder seg inn i løpet av 1. halvår, betaler full årskontingent.
Medlemmer som melder seg inn i løpet av 2. halvår, betaler halv årskontingent.

Faktura sendes i januar hvert år.

Støttemedlemmer

Støttemedlemskap er for deg som tidligere har vært ansatt i folkehøgskolen og som fortsatt ønsker å støtte, og holde kontakten med NKF.

En kan ikke være støttemedlem samtidig som en er tilsett i folkehøgskolen. Unntak fra dette er tilsette som har hovedmedlemsskap i en annen fagorganisasjon enn Utdanningsforbundet.

Støttemedlemmer mottar bladet Steg.

Inn- og utmelding skjer ved direkte kontakt til NKF.

Støttemedlem har ikke dobbeltmedlemskap i Utdanningsforbundet.

Støttemedlemmer har ikke tale og stemmerett på årsmøte.

Kontingenten er et fast beløp per år, for tiden 500 kroner.
De som melder seg inn i løpet av 2. halvår, betaler halv årskontingent.

Faktura sendes i januar hvert år.