Bli medlem

Medlemsskap i NKF

Alle ansatte, uansett yrkesgruppe ved de kristne folkehøgskolene, er velkommen til å være medlem i NKF. NKF ønsker å gi medlemmer hjelp og støtte i den enkeltes arbeidssituasjon. Dette skjer både gjennom lokallagene på skolene og ved NKFs sekretariat sentralt.

Gjennom medlemskapet i NKF får medlemmene del i organisasjonsfellesskapet i den kristne folkehøgskolebevegelsen og mulighet til å påvirke utviklingen i skoleslaget og folkehøgskolen sine rammevilkår. Medlemmene han anledning til å benytte seg av de medlemsfordelene som til en hver tid gjelder i organisasjonen.

Det er utarbeidet skjema for inn- og utmelding og regler og vilkår for ulike typer medlemskap.

Medlemskap i NKF er personlig. Derfor skal både inn- og utmelding av organisasjonen skje ved personlig underskrift.

For nye NKF-medlemmer, som har vært medlemmer i Utdanningsforbundet, gjelder følgende rutiner for innmelding:

  1. Fyll ut innmeldingsskjema og send skjemaet til NKF.
  2. Vi i NKF-sekretariatet kontakter så Utdanningsforbundet og endrer medlemskapet.

Medlemskontingenten blir fastsett på årsmøtet. For vanlige medlemmer er kontingenten på 1,45 % av brutto lønn, – men ikke mindre enn 500 kroner per år. (Fra 1.1.2022 endres kontingentsatsen til 1,40 % av brutto lønn)

De som blir tilsett på en folkehøgskole rett etter endt utdanning, og som derfor ikke har vært ute i yrkeslivet før han/hun ble tilsett på en folkehøgskole, får gratis NKF-medlemskap det første året han/hun er tilsett ved skolen (sommerjobber eller deltidsjobber i studietida teller ikke i denne sammenhengen). En som har hatt andre jobber før en ble tilsett på en folkehøgskole får ikke gratis NKF-medlemskap det første året en er tilsett ved skolen.

Grunnforsikring (livs- og ulykkesforsikring) er en del av medlemskapet. Premie kr 74,- per måned. Det enkelte medlem får tilsendt en faktura kvart halvår fra Utdanningsforbundet. De som har gratis medlemskap fordi de er i sitt første yrkesår (jfr avsnittet ovenfor) må også betale grunnforsikringspremie.

Fagforeningskontingenten kan delvis trekkes fra inntekten i selvangivelsen. Skolen trekker kontingenten månedlig ved lønnsutbetalingen.

Rettigheter og plikter

Som medlem i NKF er du med i en organisasjon som tenker på deg og rettighetene dine.

Dette er noen av dine viktigste rettigheter og plikter som medlem:

Medlemmer i NKF har rett til:

  • å få bistand i saker som er knyttet til stilling og/eller lønns- og arbeidsvilkår
  • å delta i medlemsmøter og ellers være til stede på organisasjonens årsmøte
  • å motta medlemsblad og annen informasjon
  • å kjøpe eller benytte seg av forsikringer og andre medlemstilbud

Med rettigheter følger det også plikter:

  • å rette seg etter vedtektene og vedtak som er fattet med hjemmel i vedtektene
  • å betale kontingent, vanligvis ved lønnstrekk
  • å melde fra til organisasjonen om endring av navn, adresse, arbeidssted, stilling og permisjon.