Permisjoner

Innhald:

 Løn – pedagogisk personale | NKF

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingdvern m.v. § 12-11

Alle tilsette på skulen er omfatta av Landsoverenskomst for utdanning eller hovedtariffavtalen på KS-området. I hovudsak gjeld difor regelverk og ordningar for permisjonar alle tilsette.

Høve til permisjonar er knytt til lovreglar og/eller tariffavtalar. Somme permisjonar har arbeidstakar rett til, andre er knytte til vurdering frå arbeidsgjevar. Dette kan gjelde både permisjonar med og utan løn.

Når det ikkje gjeld lov-/avtaleheimla rettar til permisjon blir permisjon avgjort av styret for skolen. Styret kan delegere avgjerdsrett til rektor.

Regelverket vil ein særleg finne i Landsoverenskomst for utdanning, § 14 i fellesbestemmelsane.

Permisjonsreglement

For permisjonar som skal avgjerast av styret for skolen, evt. rektor, har somme skolar utarbeidd eigne permisjonsreglement eller retningsliner. Dersom dette ikkje finst på skolen, vil det vera ei naturleg oppgåve for tillitsvald/rektor/lokallaget å arbeide fram forslag til styret om slikt reglement.

Fødsels- og adopsjonspermisjon

Stønadsperioden for foreldrepengar utgjør 49 veker med full lønn eller 59 veker med 80 prosent av full lønn. Det valet som blir gjort når stønadsperioden startar, gjeld for heile perioden og for begge foreldra.

Det er viktig å være merksam på at totalutbetalinga for heile perioden ved 80 prosent uttak er lågare enn kva som vil bli utbetalt ved 100 prosent dekning.

Vilkår for permisjon med løn er tilsetting i 6 av dei siste 10 månadene. Også den tida det ikkje er undervisning blir rekna som tenestetid (gjeld pedagogisk personale).

Arbeidstakarar kan avbryte permisjon (fødselspermisjon t.d.) for å ta ut lovfesta ferie, jfr. ferielova § 9. Permisjonen blir forlenga med talet på feriedagar. Feriefritida kan også avviklast i forlenging av permisjonen.

Regelverket kan illustreres med følgende oversikt:

Ved fødsel fra og med 1. juli 2014
Maks stønadsperiode 49 uker (100 % dekningsgrad)
59 uker (80 % dekningsgrad)
Før fødsel (for mor) 3 uker (tas av fellesperioden)
 • Mødrekvote. De første 6 ukene av mødrekvoten må tas rett etter fødselen.
10 uker
 • Fedrekvote
10 uker
Periode som foreldre kan dele mellom seg 26 uker (100 % dekningsgrad)
36 uker (80 % dekningsgrad)

For at det skal foreligge rett og plikt til fedrekvote må:

 • far og mor har opptjent rett til foreldrepenger og
 • mor har arbeidet i minst halv stilling før fødselen eller adopsjonen.

Dersom far ikke tar ut fedrekvoten, vil disse stønadsukene normalt falle bort. Det kan bare gis unntak fra fedrekvoten hvis far på grunn av sykdom eller skade ikke kan ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon. Fedrekvoten overføres da til mor.

Fedrekvoten kan tidligst tas ut 6 uker etter fødselen. Ved flerbarnsfødsel og ved adopsjon kan fedrekvoten også tas ut i de første 6 ukene av stønadsperioden.

Fleksibelt uttak: Fedrekvoten kan tas ut fleksibelt (se nærmere om fleksibelt uttak). Dersom fedrekvoten ikke tas ut sammenhengende, forutsettes avtale med arbeidsgiver.

Det stilles ikke noe krav til at mor gjenopptar arbeidet når far tar fedrekvoten. Hun har imidlertid i denne perioden adgang til å ta ut inntil 50 prosent foreldrepenger i kombinasjon med delvis arbeid.

For at far skal kunne ta ut foreldrepenger som ikke er fedrekvote, forutsettes det imidlertid at mor enten går ut i arbeid, tar offentlig godkjent utdanning på heltid eller kombinerer arbeid og godkjent utdanning som i sum gir heltid. Far kan også få rett til foreldrepenger dersom mor på grunn av sykdom, skade eller innleggelse i helseinstitusjon ikke kan ta seg av barnet. Far har ikke mulighet til å ta ut foreldrepenger på selvstendig grunnlag hvis mor er hjemmeværende samtidig.

I tillegg har far rett på 2 veker omsorgspermisjon med full løn i samband med fødselen. Jf. Landsoverenskomst for utdanning, § 8.4.5 i fellesbestemmelsene.

Rett til ulønna permisjon kjem i tillegg.

Tidskonto

Arbeidstilsynet beskriv tidskonto slik: Tidskonto er en ordning med delvis permisjon som gir småbarnsforeldre mulighet til å kombinere reduserte fødselspenger med deltidsarbeid. I stedet for å være hjemme med barnet på heltid, for så å gå ut i full jobb, gir tidskonto muligheten til å kombinere permisjon og arbeid. Fordi man ikke tar permisjon på heltid, blir permisjonstiden lengre. Beløpet man får utbetalt i fødsels- eller adopsjonspenger per dag, blir lavere, men løper over lengre tid. Totalsummen blir den samme enten man velger tidskonto eller vanlig permisjon. Tidskonto kan avtales for maksimum tre år. Arbeidstiden kan kortes ned til en prosentsats av full stilling.

Sjå også informasjon om tidskontoordninga på nettsidahttp://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/foreldre_og_barn/fodsel/tidskonto.html?id=414887

Omsorg for barn

Arbeidstakar som har omsorg for barn, har rett til fri for nødvendig tilsyn når barn-/barnepassar er sjuk. Retten til permisjon gjeld til og med det året barnet fyller 12 år. Aldersgrensing til 12 år gjeld ikkje ved sjukdom hos funksjonshemma barn.

Til arbeidstakar som har omsorg for barn vert det ytt omsorgspengar etter folketrygdlova kap. 9 del II. Arbeidstakar har rett til full lønn ved omsorg for barn frå første fråværsdag når vedkommande har teke til i stillinga.

Arbeidstakar som har omsorg for barn under 13 år har rett til inntil 10 dagar permisjon med løn pr. kalenderår for tilsyn med barnet når det er sjukt, eller når den som har det daglege tilsynet med barnet, er sjuk. Er arbeidstakaren aleine om omsorga for barn, har vedkommande rett til dobbelt så mange permisjonsdagar (20 dagar).

Permisjonsretten er utvida når:

 • Ein har ansvar for tre eller fleire barn (>15 dagar)
 • Ein har kronisk sjuke eller funksjonshemma barn (>20 dagar). Er arbeidstakaren aleine om omsorga for barn, har vedkommande rett til dobbelt så mange permisjonsdagar (40 dagar).

Jf Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (Arbeidsmiljøloven), § 12-9.

Velferdspermisjon

Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 (14) arbeidsdager eller inntil 24 (28) arbeidsdager med halv lønn innen kalenderåret. 12 arbeidsdager er lik 2 uker og 2 dager (14 dager hvis det er arbeidsuker med 6 virkedager) og 4 uker og 4 dager med halv lønn ( 28 dager hvis det er arbeidsuker med 6 virkedager).

Utdanningspermisjon

Arbeidstakar som har vore i arbeidslivet i minst tre år og som har vore tilsett hjå arbeidsgjevaren dei siste to åra, har rett til heil eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbod. Utdanning ut over grunnskole eller vidaregåande opplæringsnivå må vere yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. Yrkesrelatert utdanning omfattar alle typar arbeidsmarknadsrelevant etter- og vidareutdanning.

Permisjon kan likevel ikkje krevjast når det vil vere til hinder for arbeidsgjevar si forsvarlege planlegging av drift og personaldisponeringar.

Arbeidstakar som har hatt utdanningspermisjon, har ikkje rett til ny utdanningspermisjon før det har gått

 • dobbelt så lang tid som lengda av den føregående permisjon og
 • minst eitt år frå den føregåande permisjonen tok til, unntatt ved utdanningspermisjon for kurs som varer kortare enn éin månad.

Undervisningspersonale som gjeninntrer i skoleverket hos samme arbeidsgiver etter studie­permisjon med delvis lønn eller uten lønn, får utbetalt full lønn i ferietiden første sommer etter gjeninntreden dersom opptjente feriepenger hos samme arbeidsgiver gir lavere utbetaling.

Retten til utdanningspermisjon er forankra i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v., § 12-11. Jf Landsoverenskomst for utdanning, § 14-2.

Arbeidsgjevar kan og gi permisjon for andre føremål enn vidare utdanning. Det er likevel ikkje vanleg å gi slik permisjon utover totalt 2 år.

Overgang til ny stilling

Det er ikkje uvanleg at det blir gitt permisjon utan lønn i opp til 1 år dersom arbeidstakar ønskjer å prøve ei ny stilling. Særleg dersom arbeidstakar har ei viss tenestetid. Unntaksvis kan slik permisjon forlengast.

Permisjon for militær- og sivilteneste

Dersom ein har minst 6 månaders samanhengande teneste har ein krav på permisjon med lønn for slik teneste etter desse hovudreglane:

 • 1/3 lønn for førstegongsteneste dersom arbeidstakar ikkje er forsørgjar
 • elles full lønn

Sjå § 9 i Landsoverenskomst for utdanning

Permisjon i samband med eksamen

Permisjon med lønn i samband med eksamen blir gitt etter desse hovudreglane:

 • Eksamensdagen/ane samt to lesedagar før kvar eksamen
 • Ved eksamensformer som varer tre samanhengande dagar eller meir, skal det drøftas ei ytterlegare tilrettelegging.

Jf Landsoverenskomst for utdanning, § 14.4 i fellesbestemmelsane.

Permisjonar og ansiennitet

Følgjande reglar gjeld:
Sjå §12.1 og 12.2 i Landsovereinskomsten for utdanning.