Permisjoner

Om permisjon se Landsoverenskomsten for Utdanning (se §14)

(For de fylkeskommunale folkehøgskolene gjelder Hovedtariffavtalen i KS § 14)

Høve til permisjonar er knytt til lovreglar og/eller tariffavtalar. Somme permisjonar har arbeidstakar rett til, andre er knytte til vurdering frå arbeidsgjevar. Dette kan gjelde både permisjonar med og utan løn.

Når det ikkje gjeld lov-/avtaleheimla rettar til permisjon blir permisjon avgjort av styret for skolen. Styret kan delegere avgjerdsrett til rektor.

Utdanningspermisjon

Se Hovedavtale (Virke) del B rammeavtaler pkt. 1.4 Permisjon for utdanning og Arbeidsmiljøloven paragraf 12-11.

Permisjonsreglement

For permisjonar som skal avgjerast av styret for skolen, evt. rektor, har somme skolar utarbeidd eigne permisjonsreglement eller retningsliner. Dersom dette ikkje finst på skolen, vil det vera ei naturleg oppgåve for tillitsvald/rektor/lokallaget å arbeide fram forslag til styret om slikt reglement.

Permisjon ved adopsjon- og fødsel

Regler finner du her ALTINN