Tilsetting og oppsigelse

Innhald:

Løn – pedagogisk personale  

Tilsetting

Landsoverenskomst for utdanning (Virke-området) har følgende tekst om tilsetting i kap. 1, § 2:

Formkrav
Ansettelse skal skje skriftlig i form av en skriftlig arbeidsavtale. Et ensidig ansettelsesbrev/bevis er ikke nok, jf. § 14-6 i arbeidsmiljøloven.

Kvalifikasjoner

Ved ansettelser og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning, praksis og skikkethet for stillingen).

Ved ansettelser kan arbeidsgiver legge vekt på virksomhetens behov for et balansert forhold mellom kvinner og menn, forutsatt at begge kjønn har like kvalifikasjoner for stillingen.

Deltid/ fortrinnsrett/ midlertidig ansatt

Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet.

Arbeidsgiver skal minst en gang i året generelt informere og drøfte prinsippene for bruken av deltidsstillinger, samt drøfte og utarbeide retningslinjer for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte.

Det samme gjelder for bruk av innleid arbeidskraft og midlertidig tilsettinger jf. arbeidsmiljølovensbestemmelser om midlertidige stillinger. Unntatt herfra er vikariater.

Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter andre ledd bokstav a eller i mer enn tre år etter andre ledd bokstav b og f i §14.9 i arbeidsmiljøloven, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Det samme gjelder for arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år etter andre ledd bokstav a, b eller f i kombinasjon. Ved beregning av ansettelsestid skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.
Arbeidsmiljøloven § 14.9 (7)

Ved ledighet i stilling har deltidstilsatte i samsvar med arbeidsmiljøloven bestemmelser om fortrinnsrett, rett til utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil 100 % stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.

Tilsettingsforhold for undervisningspersonale

Tilsettingsforhold for undervisningspersonale regnes fra dato til dato, men likevel slik at tilsettingsforhold som varer ett skolehalvår regnes fra 1. august til 31. desember, henholdsvis 1. januar til 31. juli, og et tilsettingsforhold som varer ett skoleår, regnes fra 1. august til 31. juli, inklusive lovbestemt feriefritid.

Arbeidsavtale

Arbeidsmiljøloven sier følgende om inngåelse av arbeidsavtale:

§ 14-5. Krav om skriftlig arbeidsavtale
(1) Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med § 14-6. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen.

(2) I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

(3) I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Oppsigelse

Oppsigelse skal skje skriftlig, jf. § 15-4 i arbeidsmiljøloven.

Oppsigelsesfrister:
Punkt 3.2.1 i § 3 i Landsoverenskomst for utdanning (Virke-området) sier følgende: Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet.

Se også: § 15-3 i arbeidsmiljøloven og § 3 i Landsoverenskomst for utdanning. Om innskrenkning/rasjonalisering og omplassering se kap. 1, pkt.ene 3.3 og 3.4 i Landsoverenskomst for utdanning.